Ścieżka powrotu

Start O nas Statut


Statut
Regulamin KGW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
sobota, 15 stycznia 2011 09:58

 

Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich w Turze.

I. Postanowienie ogólne.

§ 1. Koło Gospodyń Wiejskich ( KGW ) w Turze jest organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich zrzeszoną w

Gminnej Radzie Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Szubinie. Zakresem swojego działania obejmuje wieś Tur, oraz okoliczne miejscowości.

§ 2. Celem działania KGW jest:

 • obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet,

 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich,

 • upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i rolnictwie,

 • dążenie do poprawy i ochrony zdrowia,

 • kultywowanie kultury ludowej, szczególnie regionalnej,

 • wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.

§ 3. KGW swoje zadania realizuje poprzez:

 • współpracę z organizacjami i podmiotami działającymi na naszym terenie tj: Ochotniczą Strażą Pożarną, sołectwem Tur, parafią i Szkołą Podstawową w Turze,

 • organizowanie wyjazdów kulturalno-oświatowych i krajoznawczo-turystycznych.

 • udział w festynach, targach, dożynkach organizowanych na terenie naszego powiatu,

 • wymianę wzajemnych poglądów i doświadczeń członkiń koła związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

 • korzystanie z pomocy różnych organizacji społecznych, kulturalno-oświatowych w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

   

II. Członkowstwo w KGW.

 

§ 4. Do KGW w Turze mogą należeć kobiety pełnoletnie z różnych grup zawodowych.

§ 5. Przyjęcie członkini do koła następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła. Członkinie koła są zobowiązane uczestniczyć w zebraniach i aktywnie działać w kole.

§ 6. Rezygnacja z członkowstwa w KGW następuje w drodze oświadczenia woli złożonego na piśmie lub ustnie do protokołu.

§ 7. Dopuszcza się możliwość usunięcia członkini z koła. Z wnioskiem o usunięcie może wystąpić przewodnicząca lub inna członkini koła.

  Przyczyną usunięcia członkini z koła może być w szczególności:

 • wykazywanie biernej postawy wobec podejmowanych przez koło działań,

 • niewłaściwe zachowanie utrudniające pracę w zespole,

 • nieopłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku.

§ 8. Usunięcie członkini z koła lub odwołanie z powierzonej jej funkcji następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

§ 9. W uznaniu szczególnych zasług członkini koła może uzyskać status członkini honorowej i być zwolniona z obowiązku opłaty składki członkowskiej.

 

   

III. Organy KGW.

A. Zebranie członkiń.

 

§ 10. Najwyższą władzą KGW jest zebranie członkiń.

§ 11. Na zebraniu podejmowane są uchwały dotyczące bieżącej działalności koła, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła. Najpóźniej do końca lutego każdego roku kalendarzowego, zarząd koła przedstawia na zebraniu sprawozdawczym sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni w celu uzyskania absolutorium.

§ 12. Zebrania koła zwołuje przewodnicząca w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

B. Zarząd KGW.

 

§ 13. Bieżące kierownictwo nad działalnością koła sprawuje zarząd, który jest wybierany spośród członkiń koła na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na czteroletnią kadencję, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

 

§ 14. W skład zarządu koła wchodzą:

 • przewodnicząca,

 • wiceprzewodnicząca,

 • sekretarz,

 • skarbnik,

 • kronikarz.

§ 15. Zadaniem przewodniczącej jest:

 • zwoływanie zebrań,

 • kierowanie pracami zarządu i całego koła,

 • przedkładanie inicjatyw związanych z działalnością koła.

  § 16. Wiceprzewodnicząca jest stałym zastępcą przewodniczącej i wykonuje inne zadania powierzone jej przez przewodniczącą.

§ 17. Zadaniem sekretarza jest:

 • pisanie protokołów z zebrań,

 • prowadzenie archiwum koła.

§ 18. Zadaniem skarbnika jest:

 • pobieranie składek od członkiń koła,

 • prowadzenie dokumentacji finansowej koła.

§ 19. Zadaniem kronikarza jest:

 • prowadzenie na bieżąco kroniki koła,

 • promowanie koła na zewnątrz.

   

  C. Komisja Rewizyjna.

 

  § 20. Gospodarowanie środkami finansowymi przez zarząd koła podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

  § 21. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przewodnicząca i dwie członkinie.

  § 22. Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród członkiń koła na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

  § 23. Na zebraniu sprawozdawczym KR przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.

IV. Finanse KGW.

 

§ 24. KGW utrzymuje się ze składek członkowskich, których wysokość ustala się corocznie na zebraniu sprawozdawczym.

§ 25. Innymi formami pozyskiwania środków finansowych są:

 • dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

 • dobrowolne wpłaty,

 • dochody uzyskiwane z własnej działalności koła.

§ 26. Nagrody otrzymywane przez członkinie koła biorące udział w konkursach są własnością koła.

V. Zmiany w regulaminie KGW.

 

§ 27. Zmiany dotyczące regulaminu mogą być dokonywane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

   

Poprawiony: niedziela, 06 stycznia 2013 16:06