Ścieżka powrotu

Start O nas


O Nas
Wybory w Kole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
środa, 12 marca 2014 05:06

Dnia 19.02.2014r. na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym wybrałyśmy nowe władze. Przewodnicząca zebrania Małgorzata Krall przedstawiła porządek zebrania i przy zachowaniu quorum wybrałyśmy zarząd i komisję rewizyjną KGW.

Oto nowy skład zarządu:

Przewodnicząca KGW- Beata Kornalewicz

Zastępca przewodniczącej- Halina Kalka

Sekretarz-Anna Pigul

Skarbnik-Wiesława Swoboda

Kronikarz -Małgorzata Napierała

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodnicząca- Elżbieta Rucińska

Członkinie: Hanna Krall , Teresa Krall

W czasie dyskusji nowa przewodnicząca Beata Kornalewicz podziękowała za ponowny wybór, i przedstawiła nowy plan pracy na 2014r. Poruszano również sprawę obchodów 60-lecia KGW które mają się odbyć we wrześniu.

 
Podsumowanie pracy w Kole za 2011r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
piątek, 27 stycznia 2012 10:06

Dnia 25.01.2012r. spotkałyśmy się aby podsumować naszą pracę w Kole za rok 2011. Miniony rok był dla nas ciekawy, pracowity i pełny wrażeń podczas  realizacji zadań jakie sobie założyłyśmy i  zrealizowałyśmy.

Sprawozdania które przedstawiły nam:

-Sekretarz Anna Pigul -z działalności pracy Koła za 2011r,

-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Krall -z działalności finansowej Koła za 2011r, przyjęto jednogłośnie i udzielono Zarządowi absolutorium. Nie zabrakło kilka ciepłych słów podziękowania dla wszystkich członkiń za wspólną pracę w Kole od przewodniczącej Beaty Kornalewicz która przedstawiła nowy plan pracy na 2012 r.

Założenia do planu pracy na 2012 r.

-zorganizowanie spoktania noworocznego,Dnia Kobiet ,Dnia Dziecka,Sobótki,Andrzejek.

-pomoc przy uroczystościach otwarcia świetlicy wiejskiej, Festynu Parafialnego,Dnia Chorego, Dożynek Kościelnych.

-uczestnictwo w warsztatach rękodzieła: ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe.

-zaproszenie ciekawych ludzi: spotkanie z psychologiem i kosmetyczką.

-wycieczki: rowerowa, do teatru, na basen, do Chomiąży Księżej.

 
Udany rok pracy i działalności w KGW mamy za sobą ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
piątek, 11 lutego 2011 10:46

Dnia 9. 02. 2011 r. członkinie koła spotkały się w celu podsumowania pracy w kole za miniony rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem o działalności koła za 2010 r. i komisji rewizyjnej podsumującej finanse, zarząd koła jednogłośnie otrzymał absolutorium.Sekretarz koła Anna Pigul podziękowała przewodniczącej za to że przez ten rok była ,,motorem,, który organizuje pracę w kole.Z kolei przewodnicząca podziękowała wszystkim członkiniom za zaangażowanie w pracy w KGW, i zapoznała panie z nowym planem pracy na 2011 r.

Ustalono w czasie dyskusji następujace zadania  do zrealizowania na obecny rok:

 • Spotkanie z okazji Dnia kobiet i Dnia matki,
 • wyjazd na zespół Mazowsze i do opery lub kina,
 • wycieczka nad morze, do Lichenia , Gruczna, i rejs statkiem po Noteci,
 • wykład na temat pielęgnacji ogrodów,
 • pomoc w zoorganizowaniu festynu parafialnego ,festynu tura, Dnia seniora,i dziecka,
 • nauka haftu i wykonanie ozdób świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych,
 • zoorganizowanie święta sobótki,
 • uczestnictwo w dożynkach gminnych i kościelnych,
 • czynny wypoczynek — spacer z kijkami do Głęboczka,
 • pokaz makijażu przez firmę kosmetyczną,
 • pozyskiwanie środków unijnych,
 • wymiana doswiadczeń kulinarnych.

Na koniec naszego spotkania wszystkie członkinie stwierdziły, że był to pracowity rok dla koła,

i oprócz wielu zadań które zostały zrealizowane wszystkie się lepiej poznały i zaprzyjażniły.

obraz 008.jpg - 2.54 Mb

Przy kawie i słodyczach miło spędziłyśmy czas.

 
Cele działania koła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
wtorek, 18 stycznia 2011 12:50

Celem działania KGW jest :

 • obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet ,
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich ,
 • upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i rolnictwie ,
 • dążenie do poprawy i ochrony zdrowia ,
 • kultywowanie kultury ludowej , szczególnie regionalnej ,
 • wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji , patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości .
 
Regulamin KGW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
sobota, 15 stycznia 2011 09:58

 

Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich w Turze.

I. Postanowienie ogólne.

§ 1. Koło Gospodyń Wiejskich ( KGW ) w Turze jest organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich zrzeszoną w

Gminnej Radzie Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Szubinie. Zakresem swojego działania obejmuje wieś Tur, oraz okoliczne miejscowości.

§ 2. Celem działania KGW jest:

 • obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet,

 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich,

 • upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i rolnictwie,

 • dążenie do poprawy i ochrony zdrowia,

 • kultywowanie kultury ludowej, szczególnie regionalnej,

 • wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.

§ 3. KGW swoje zadania realizuje poprzez:

 • współpracę z organizacjami i podmiotami działającymi na naszym terenie tj: Ochotniczą Strażą Pożarną, sołectwem Tur, parafią i Szkołą Podstawową w Turze,

 • organizowanie wyjazdów kulturalno-oświatowych i krajoznawczo-turystycznych.

 • udział w festynach, targach, dożynkach organizowanych na terenie naszego powiatu,

 • wymianę wzajemnych poglądów i doświadczeń członkiń koła związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

 • korzystanie z pomocy różnych organizacji społecznych, kulturalno-oświatowych w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

   

II. Członkowstwo w KGW.

 

§ 4. Do KGW w Turze mogą należeć kobiety pełnoletnie z różnych grup zawodowych.

§ 5. Przyjęcie członkini do koła następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła. Członkinie koła są zobowiązane uczestniczyć w zebraniach i aktywnie działać w kole.

§ 6. Rezygnacja z członkowstwa w KGW następuje w drodze oświadczenia woli złożonego na piśmie lub ustnie do protokołu.

§ 7. Dopuszcza się możliwość usunięcia członkini z koła. Z wnioskiem o usunięcie może wystąpić przewodnicząca lub inna członkini koła.

  Przyczyną usunięcia członkini z koła może być w szczególności:

 • wykazywanie biernej postawy wobec podejmowanych przez koło działań,

 • niewłaściwe zachowanie utrudniające pracę w zespole,

 • nieopłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku.

§ 8. Usunięcie członkini z koła lub odwołanie z powierzonej jej funkcji następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

§ 9. W uznaniu szczególnych zasług członkini koła może uzyskać status członkini honorowej i być zwolniona z obowiązku opłaty składki członkowskiej.

 

   

III. Organy KGW.

A. Zebranie członkiń.

 

§ 10. Najwyższą władzą KGW jest zebranie członkiń.

§ 11. Na zebraniu podejmowane są uchwały dotyczące bieżącej działalności koła, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła. Najpóźniej do końca lutego każdego roku kalendarzowego, zarząd koła przedstawia na zebraniu sprawozdawczym sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni w celu uzyskania absolutorium.

§ 12. Zebrania koła zwołuje przewodnicząca w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

B. Zarząd KGW.

 

§ 13. Bieżące kierownictwo nad działalnością koła sprawuje zarząd, który jest wybierany spośród członkiń koła na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na czteroletnią kadencję, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

 

§ 14. W skład zarządu koła wchodzą:

 • przewodnicząca,

 • wiceprzewodnicząca,

 • sekretarz,

 • skarbnik,

 • kronikarz.

§ 15. Zadaniem przewodniczącej jest:

 • zwoływanie zebrań,

 • kierowanie pracami zarządu i całego koła,

 • przedkładanie inicjatyw związanych z działalnością koła.

  § 16. Wiceprzewodnicząca jest stałym zastępcą przewodniczącej i wykonuje inne zadania powierzone jej przez przewodniczącą.

§ 17. Zadaniem sekretarza jest:

 • pisanie protokołów z zebrań,

 • prowadzenie archiwum koła.

§ 18. Zadaniem skarbnika jest:

 • pobieranie składek od członkiń koła,

 • prowadzenie dokumentacji finansowej koła.

§ 19. Zadaniem kronikarza jest:

 • prowadzenie na bieżąco kroniki koła,

 • promowanie koła na zewnątrz.

   

  C. Komisja Rewizyjna.

 

  § 20. Gospodarowanie środkami finansowymi przez zarząd koła podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

  § 21. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przewodnicząca i dwie członkinie.

  § 22. Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród członkiń koła na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

  § 23. Na zebraniu sprawozdawczym KR przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.

IV. Finanse KGW.

 

§ 24. KGW utrzymuje się ze składek członkowskich, których wysokość ustala się corocznie na zebraniu sprawozdawczym.

§ 25. Innymi formami pozyskiwania środków finansowych są:

 • dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

 • dobrowolne wpłaty,

 • dochody uzyskiwane z własnej działalności koła.

§ 26. Nagrody otrzymywane przez członkinie koła biorące udział w konkursach są własnością koła.

V. Zmiany w regulaminie KGW.

 

§ 27. Zmiany dotyczące regulaminu mogą być dokonywane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

   

 
Członkinie KGW w Turze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
niedziela, 19 grudnia 2010 14:26

 

 

 

 

Członkinie KGW w Turze :

 1. Amborska Teresa
 2. Bysiewicz Małgorzata
 3. Czubek Emilia
 4. Jasińska Czesława
 5. Jelińska Czesława
 6. Każmierczak Danuta
 7. Kornalewicz Beata
 8. Krall Anna
 9. Napierała Małgorzata
 10. Nosal Mariola
 11. Nosal Elżbieta
 12. Pigul Anna
 13. Rucińska Elżbieta
 14. Swoboda Wiesława
 15. Śmigiel Janina
 16. Volmuller Joanna

 
Komisja Rewizyjna KGW w Turze PDF Drukuj Email
Imię i nazwisko Funkcja
Elżbieta Rucińska Przewodnicząca
Hanna Krall Członek
 
Zarząd KGW w Turze PDF Drukuj Email
Imię i nazwisko Funkcja
Małgorzata Bysiewicz Przewodnicząca KGW
Beata Kornalewicz Wiceprzewodnicząca KGW
Anna Pigul Sekretarz KGW
Wiesława Swoboda Skarbnik KGW
Mariola Nosal Kronikarz KGW
 
Hymn i wiersze o KGW w Turze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz

I zwrotka

Koło Gospodyń w osadzie Turze,

które każdy dobrze zna,

ze swej pracy dobrze słynie

i tradycję też swą ma.

II zwrotka

Nasza pani przewodnicząca

dużo wdzięku dzisiaj ma,

zgromadziła swe członkinie,

jak kokoszka kurczęta.

III zwrotka

I my wszyscy tu zebrani,

zaśpiewajmy wszyscy razem,

to wesoło spędzim czas.

IV zwrotka

Precz, precz smutek z czoła,

niech piosenka gna dookoła.

Niech wesoło z przyjaciółmi

szybko mija czas.

V zwrotka

Dobrze nam jest tu w tej ławie,

lecz swobodniej przy zabawie.

W lewo, prawo gołąbeczko,

w lewo, prawo i w kółeczko.

Dobrym wszędzie słodko będzie,

a złym wszędzie kwas.


Autor tekstu: Zofia Pietras


W naszym kole mamy członkinię która lubi pisać wiersze-rymowanki, i napisała również o naszym KGW.


KGW  w Turze istnieje

które działa przez wielkie dzieje

60 lat obchodziło

i członkowstwo się bawiło.


Starsze członkinie ubywają

a młode napływają

na różnych festynach bywają

i nagrody zdobywają.


Wycieczki organizujemy

i Polskę poznajemy

w festynach w których udział mamy

to koło wspomagamy.


Na zebraniach się spotykamy

bo świetlicę piękną mamy

Gminie za nią dziękujemy

i szanować ją wciąż będziemy.


Wiersz -rymowanka dedykowany  wieloletniej członkini i przewodniczącej koła Kazimiery Szlauderbach.

Kiedy Kazię poznałam

jej przyjaciółką zostałam

do koła gospodyń się zapisałam

i członkinią aktywną zostałam.

 

Kazia przewodniczącą koła była

i długie lata nim przewodziła

organizowała wiejskie festyny

dla rozrywki turskiej rodziny.

 

Wycieczki też koło organizowało

i członkinie tereny ojczyzny poznawało

z przywilejów tych korzystałam

i Polskę w ten sposób oglądałam.

 

Do śmierci z Kazią obcowałam

i do dzisiaj o niej nie zapomniałam

nasze wspólne wyczyny

zapisane w kronikach doktryny.


Autorka członkini koła Elżbieta Nosal